Akustik & Optik

Centralt innehåll, lärande mål & bedömning (PDF att ladda ner med PP)

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Det som bedöms är HUR du:
Redovisat
Laborerat
Faktasökt
Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:
Ditt arbete på lektionerna
Laborationsrapport
Skriftligt/muntligt prov
Läxförhör

Sidor ur Fysik Spektrum:

s.76-80, 82-84, 88, 132-136, 138-140, 142-143, 149-151

Lightboken: s.49-54, 91-97, 101-102

Bra begrepp & frågor

 1. Hur uppkommer ljud?
 2. Ge något exempel på en ljudkälla.
 3. Vilken uppgift har öronmusslan respektive trumhinnan då örat uppfattar ljud?
 4. I vilken enhet mäts frekvens?
 5. En stark ton behöver inte betyda att tonen är hög. Vad menas med en hög ton?
 6. Om vi slår på en stämgaffel och lyssnar på tonen, kan vi höra att ljudet kraftigt förstärks om vi håller stämgaffeln mot t.ex. en bordsskiva. a)Vad beror detta på? b)Vad kallas fenomenet?
 7. Förklara skillnaden mellan buller och ton.
 8. Med vilken hastighet utbreder sig ljud a) i luft b) på månen.
 9. Varför hör man inte mullret samtidigt som blixten?
 10. I vilken enhet mäter man ljudnivå i?
 11. Hur uppstår eko?
 12. Förklara, gärna genom att rita, begreppen våglängd och frekvens.
 13. Vad menas med ljuskällor?
 14. Vilken är den viktigaste ljuskällan?
 15. Varför kan vi se olika föremål i ett mörkt rum, om vi tänder lampan?
 16. Hur fort färdas ljuset i vakuum?
 17. Hur rör sig ljuset?
 18. Hur lyder reflektionslagen? Rita gärna en bild.
 19. Rita hur parallella strålar reflekteras som faller in mot en konvex spegel.
 20. Rita hur parallella strålar reflekteras som faller in mot en konkav spegel.
 21. Vad menas med brännvidd och brännpunkt (focus) ?
 22. (Vilken lins använder man för att korrigera ett närsynt öga?) ej till provet
 23. Nämn ett praktiskt användningsområde för en konkav och en konvex spegel?
 24. Hur bryts parallella strålar som faller in mot en positiv lins? Rita!
 25. Hur bryts parallella strålar som faller in mot en negativ lins? Rita!
 26. Vad händer när vitt solljus får passera en prisma?
 27. Hur bryts en ljusstråle som träffar en vattenyta vinkelrätt? Rita!
 28. Begrepp som är viktiga; tonhöjd, tonstyrka, våglängd, decibel, frekvens, trumhinna, stigbygel, städet, hammaren, hörselsnäckan, resonans, ultraljud, infraljud, ljusår, prisma, konkav, konvex, brännpunkt, fokus, brännvidd, infallsvinkel, reflektionsvinkel, bruten stråle, normal, pupill, lins, näthinna, glaskropp, gula fläcken, blinda fläcken

I stora drag
Du ska:
-Känna till olika ljuskällor och vad som skiljer de åt.
-Veta att solljus egentligen är ett spektrum och vad som menas med detta
-Känna till att ljuset beter sig olika då det möter olika medium och kunna ge exempel!
-Ha kunskap om konkava och konvexa speglar samt verklighetsanknyta och exemplifiera dessa.
-Kunna förklara varför man ser olika färger.
-Kunna de viktigaste delarna i ögat och örat och känna till funktionen hos dessa.
-Ha kunskap om att ljud är en vågrörelse samt kunna förklara dessa fenomen.
-Kunna följa ljud från ljudkälla till mottagare.
-Känna till vad resonans är för något.
-Känna till buller är och vad man mäter detta i.
Högre nivå
-Kunna argumentera för att ljus är energi och dra parallella och slutsatser om detta.
-Kunna dra riktiga paralleller mellan ljus och ljud
-Kunna beskriva och förklara ögat och örats delar mer ingående.
-Kunna redogöra för ljusets färd genom olika medium.
-Kunna använda dina kunskaper i nya sammanhang och knyta ihop dem med dina tidigare kunskaper och erfarenheter.