Atomfysik

Centralt innehåll:

 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Det som bedöms är HUR du:

 • Redovisat
 • Laborerat
 • Faktasökt
 • Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Laborationsrapport
 • Skriftligt/muntligt prov
 • Läxförhör

Sidor ur Fysik Spektrum (Länk till webbsida)

s.270 – 295

Begrepp

Atom, elektron, atomkärna, partikelaccelerator, jon, atomnummer, masstal, isotoper, alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, joniserad strålning, halveringstid, dossmeter, bakgrundsstrålning, radonhus, stråldos, fission, fusion, kedjereaktion, generator, styrstavar, turbin, moderator

Bra frågor

 • Den klassiska fysiken genomgick en revolution i början av 1900-talet och det förändrade vår syn på naturen och vårt sätt att leva. Vad menar jag med det?
 • Hur gick det till när forskarna upptäckte att atomen består av mindre delar?
 • Och hur ser forskningen om atomens inre ut just nu?
 • Hur är en atom är uppbyggd och vad isotoper är för något?
 • Hur skapas elektromagnetisk strålning, till exempel ljus och röntgenstrålning?
 • Hur gick det till när forskarna upptäckte radioaktiva ämnen och hur har det förbättrat
 • människans levnadsvillkor?
 • Hur mäter man strålning, till exempel med radonmätare och dosimeter, och hu skyddar man sig mot strålning?
 • Hur har atombomben utvecklats?
 • Hur strålning kan påverka människokroppen
 • Hur använder vi strålning i till exempel medicinsk utrustning och för att fastställa
 • åldern på gammalt organiskt material?
 • Hur har vi lärt oss hantera kärnenergi för att bygga kärnkraftverk samt hur det påverkat
 • våra livsvillkor
 • samtala om och argumentera för kärnenergins för- och nackdelar samt hur vi kan
 • lösa samhällets energibehov i framtiden.