Energi

Centralt innehåll, Lärandemål & Bedömning (PDF att ladda ner med PP)

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Det som bedöms är HUR du: 

 • Redovisat
 • Laborerat
 • Faktasökt
 • Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Laborationsrapport
 • Skriftligt/muntligt prov
 • Läxförhör

Sidor ur Fysik Spektrum:

s.69, 125, 161, 261-264, 266, 303-323

Begrepp & bra frågor:

Ge ett praktiskt exempel på ”energi kan inte nyskapas eller förintas, bara omvandlas”
Ge exempel på minst 3 energiformer
Ge några exempel på några energiomvandlingar
Vad är verkningsgrad?
Vad är spillvärme?
Nämn en energikälla och någon för och nackdel kring denna.
Vilka energikällor härstammar inte från solen?
Vad menas med energikvalité?
Vad är effekt?

Exempel på relevanta faktakunskaper:
Känna till begreppen; lägesenergi, elasticitetsenergi och rörelseenergi
Redogöra för i stora drag för vilka faktorer som påverkar lägesenergi och rörelseenergi
Kunna beräkna arbetet då man känner kraften och sträckan
Kunna beräkna effekten om man känner till arbetet och tiden
Känna till olika energiformer och deras kvalité
Känna till olika energikällor
Redogöra för vad spillvärme och verkningsgrad är
Känna till energiprincipen
Redogöra för olika energikällors påverkan på miljön