Funktioner

Centralt innehåll

Samband och förändring

 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Planeringen bygger på att nå följande mål:

 • rita och ange punkter i ett koordinatsystem
 • avläsa och tolka grafer som visar propotionaliteter och samband med en fast och en rörlig del
 • använda formler som visar samband
 • tolka olika typer av diagram
 • tolka räta linjens ekvation

Metoder

Avläsa koordinatsystem, tolka diagram, förståelse för hur en formel hänger ihop med en graf, rita graf

Begrepp

Koordinatssytem, x-axeln, y-axeln, koordinater, origo, värdetabell, funktion, graf, proportionalitet, formeln, fast &rörlig del, räta linjen, Y = kX + m