Hållbar utveckling

Centralt innehåll, Lärandemål & Bedömning (PDF att ladda ner med PP)

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Det som bedöms är HUR du:
Redovisat
Laborerat
Faktasökt
Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:
Ditt arbete på lektionerna
Laborationsrapport
Det skriftliga provet V.8

Sidor ur Spektrum Kemi:

s.63-69, 93-95, 150-152, 278-322

Begrepp & bra frågor

 1. Vad är försurning?
 2. Varför renar vi vattnet innan vi använder det?
 3. Vad innebär övergödning?
 4. För- och nackdelar med konstgödning?
 5. Vad är global uppvärmning?
 6. Vad är växthuseffekten?
 7. Varför är återvinning viktig?
 8. Hur framställs a) Papper? b) Aluminium? c) Plast?
 9. Vilka egenskaper har a) Papper? b) Aluminium? c) Plast?
 10. Hur påverkar a) Papper b) Aluminium c) Plast miljön?
 11. Hur återvinns a) Papper? b) Aluminium? c) Plast?

Försurning, övergödning, kretslopp, framställning, återvinning