Metaller (Elektrokemi)

Centralt innehåll: (Länk för utskrift PP)

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Redovisat
 • Laborerat
 • Faktasökt
 • Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Laborationsrapport
 • Det skriftliga provet

Sidor ur Kemi Spektrum

Kapitel 5:

s.132-134

Kapitel 12:

s.316 – 333

Begrepp

Metallbindning, metalljoner, legering, legerat stål, rostfritt stål, metallglas, korrodera, korrosion, rost, försänkning, ädla metaller, oädla metaller, elektrokemist korrosion, offeranod