Procent & Sannolikhet

Centralt innehåll
Samband och förändring

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Sannolikhet och statistik

 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning
Det som bedöms är HUR du:
Löser problem och uppgifter
Vilka metoder du använder
Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:
Ditt arbete på lektionerna
Det skriftliga provet
Inlämningar

Planeringen bygger på att nå följande mål:

 • Beräkna procenttalet och göra beräkningar när procenttalet är känt
 • Skilja på procent och procentenheter
 • Utföra enkla beräkningar med promille
 • Göra beräkningar med förändringsfaktor
 • Beräkna sannolikheten samt göra beräkningar när sannolikheten är känd.

Metoder
Procenttalet söks, jämför med procent, procenttalet är känt, beräkna med förändringsfaktor, sannolikhetsberäkningar
Begrepp
Förändringsfaktor, ränta, räntesats, moms, procentenheter, promille, sannolikhet, träddiagram,