Statistik och programmering åk 7

Tabeller, diagram, lägesmått & programmering

Centralt innehåll

Algebra

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Planeringen

Planeringen bygger på att nå följande mål:

Mål Vad innebär det? Kan du?
Använda sig av frekvenstabell och olika diagram Resultatet av en undersökning blev så här: 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 3, ,2, 3 Rita en frekvenstabell och därefter ett stolpdiagram.
Veta hur man använder sig av algoritmer, loopar och villkor Robin har gjort en robot som kan rita cirklar och fyrkanter.

Roboten ritar enligt den här koden:

 1. använd_färg (rosa)
 2. rita (fyrkant)
 3. rita (cirkel)
 4. använd_färg (orange)
 5. rita (cirkel)
 6. använd_färg (rosa)vänd_färg (oranrita (cirkel)

Hur många cirklar ritar roboten? 

Använda sig av lägesmått Ta reda på medelvärdet, medianen och typvärdet på;

12, 18, 12, 20, 8

Hantera cirkeldiagram Luften består av ungefär 20% syre och 80% kväve. Rita ett cirkeldiagram som visar den fördelningen.

Begrepp

Medelvärde, median, typvärde, frekvens,, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, algoritm, villkor, loop, variabler

Metoder

Skapa frekvenstabeller, välja och använda sig av olika typer av diagram, beräkna olika lägesmått

Länk till Youtube